pub trait PotentialFunction {
  type Item: CommutativeGroup;

  // Required methods
  fn new(n: usize, cgroup: Self::Item) -> Self;
  fn len(&self) -> usize;
  fn relate(
    &mut self,
    u: usize,
    v: usize,
    w: <Self::Item as Magma>::Set
  ) -> Result<bool, <Self::Item as Magma>::Set>;
  fn diff(&self, u: usize, v: usize) -> Option<<Self::Item as Magma>::Set>;
  fn repr_diff(&self, u: usize) -> (usize, <Self::Item as Magma>::Set);

  // Provided method
  fn is_empty(&self) -> bool { ... }
}
Expand description

ポテンシャル関数。

Required Associated Types§

source

type Item: CommutativeGroup

要素の型。

Required Methods§

source

fn new(n: usize, cgroup: Self::Item) -> Self

要素数 $n$ の集合 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ で初期化する。

source

fn len(&self) -> usize

集合の要素数 $n$ を返す。

source

fn relate( &mut self, u: usize, v: usize, w: <Self::Item as Magma>::Set ) -> Result<bool, <Self::Item as Magma>::Set>

ポテンシャルの差を定義する。

$\phi(x_u)-\phi(x_v) = w$ とする。

呼び出し前の定義と矛盾しない場合、呼び出し前に $\phi(x_u)-\phi(x_v)$ が未定義なら Ok(true) を、そうでなければ Ok(false) を返す。 矛盾する場合、定義は変化せずに Err(e) を返す。ただし、e は呼び出し前の $\phi(x_u) - \phi(x_v)$ を表す。

source

fn diff(&self, u: usize, v: usize) -> Option<<Self::Item as Magma>::Set>

ポテンシャルの差を求める。

$\phi(x_u)-\phi(x_v) = w$ であれば Some(w) を返す。 未定義ならば None を返す。

source

fn repr_diff(&self, u: usize) -> (usize, <Self::Item as Magma>::Set)

代表元とのポテンシャルの差を求める。

Provided Methods§

source

fn is_empty(&self) -> bool

集合が空であれば true を返す。

Implementors§